Regulamin Zawodów Strażackich o puchar Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie.
1. Cel zawodów: Zawody z okazji dorocznego święta "Dzień Strażaka"
2. Organizator: Klub Łączności przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach - SP9PSJ.
3. Termin zawodów: niedziela - 7 maja 2017.
4. Czas, pasma i emisje: 3.5MHz, SSB, CW od 04.00 do 04.59 UTC,
Obowiązuje przestrzeganie Band Planu dla zawodów. Może być czynny tylko jeden nadajnik. Maksymalna moc użyta w zawodach - 100 W.
5. Wywołanie: „Wywołanie w zawodach strażackich” na SSB, „CQ TEST” na CW.
6. Raporty: RS (RST) + skrót powiatu np. 59 KR (599 KR). Stacje zagraniczne podają RS (RST)  + numer kolejny łączności.
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu stacji, stacje te nie mogą powtarzać się w kolejnych nasłuchach ( po każdym zaliczonym nasłuchu należy zmienić częstotliwość odbioru).Liczba nasłuchów tej samej stacji nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby nasłuchów.
7. Punktacja: za łączność (nasłuch) na SSB – 1 pkt. na CW – 2 pkt. Nie zalicza się łączności mieszanych. Z daną stacją można powtórzyć łączność inną emisją. Mnożnikiem są zaliczone powiaty tylko jeden raz.
8. Klasyfikacje :
A - stacje indywidualne CW + SSB
B - stacje klubowe CW + SSB
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W input) CW + SSB
D - stacje nasłuchowe
E - stacje indywidualne SSB
F - stacje klubowe SSB
G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W input) SSB
Powyższe poszczególne grupy klasyfikacji dla nadawców i nasłuchowców będą aktualne wyłącznie w przypadku uczestnictwa minimum 3 stacji. Przy mniejszej ilości nadesłanych logów dla danej grupy nie będzie ona wykazana w rozliczeniu zawodów.
9. Wynik końcowy stanowi suma punktów razy mnożnik. Rozliczenie zawodów odbędzie się przy użyciu programu komputerowego autorstwa Marka SP7DQR. W przypadku rozbieżności czasu pomiędzy logami powyżej 3 minut, łączności nie zalicza się.
10. Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 stacji w każdej grupie. Za pierwsze miejsca w grupie - puchary. Nagrody zostaną przesłane w ciągu 2 miesięcy od rozliczenia zawodów.
11. Dziennik łączności winien zawierać: czas (UTC), znak korespondenta, raport nadany, raport odebrany.

W nagłówku dziennika powinien być podany: znak, imię i nazwisko (nazwa klubu), adres pocztowy, kategoria w jakiej startowano.
Na dzienniki zawodów organizator oczekuje 14 dni (decyduje data stempla pocztowego). Dzienniki należy przesłać na adres e-mail: sp9psj@op.pl (jako plik cabrillo w załacznika e-mail`a - w temacie wiadomości należy umieścić własny znak) lub w wersji papierowej na adres: SP9PSJ – Klub Łączności przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeziorzanach, Jeziorzany 3, 32-060 Liszki.
Na stronie klubu www.sp9psj.prv.pl będzie zamieszczony wykaz otrzymywanych logów za zawody. Otrzymanie dziennika nadesłanego drogą elektroniczną organizator potwierdzi osobną wiadomością e-mail do nadawcy. Brak potwierdzenia oznacza brak logu u organizatora.
12. Zawody zostaną rozliczone w ciągu 1 miesiąca i podane do opublikowania na stronie www.pzk.org.pl i na stronie internetowej www.sp9psj.prv.pl oraz www.ospjeziorzany.pl.
13. Komisja Zawodów zostanie utworzona z członków Klubu SP9PSJ pod przewodnictwem Jurka SP9ODM. Członkowie Komisji nie będą klasyfikowani, ich dzienniki zostaną użyte do kontroli . Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.